Wij respecteren uw privacy

Privacy verklaring Aflux BVBA

Firma Aflux BVBA  verwerkt persoonsgegevens van de eigen handelszaak Be-Led overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u zich richten tot Dhr Christian Devroe, zaakvoerder Aflux BVBA  Kleine Liebaardstraat 104- 8791  Beveren Leie Tel:+32(0)495/77.86.03 – E-mail: info@be-led.be BTW BE 0478.994.710

Reikwijdte en aanvaarding  privacy verklaring

Het doel van deze privacy verklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken, hoelang wij uw gegevens bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden.
Door gebruik te maken van onze website www.be-led.be of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven.
Gaat  u niet akkoord met deze privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van onze website www.be-led.be en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Aflux BVBA behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring te allen tijde te wijzigen. Raadpleeg regelmatig onze privacy verklaring, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Verwerkingsdoeleinden

Aflux BVBA  verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het in de toekomst  verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.
Aflux BVBA  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en opvolgen van de solvabiliteit.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 • Identificatie-en contactgegevens (vb. naam, adres, e-mail, telefoon)
 • Fiscale informatie (vb. BTW nummer en  bedrijfsstructuur (BVBA, NV,…)
 • Bankgegevens (vb. bankrekeningdetails)
 • Bouwplan of situatieschets van gebouw, kantoor-of winkelpand waar we voor klant dienen te werken
 • Gegevens met betrekking tot uw bestellingen en bestelgewoontes

De gegevens die wij over u gebruiken, zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd per mail, brief of mondeling ( face to face of per telefoon) , via een invulformulier op onze website www.be-led.be, via de newsletter inschrijfknop op onze website www.be-led.be of via publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties  en aanbestedingen (vb. het Belgisch Staatsblad).

Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), hobby’s, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl, worden enkel opgevraagd in functie van een sollicitatiegesprek of m.b.t. tot een bepaalde openstaande vacature.

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om bv. onze producten en diensten aan te bieden, klantenopvolging,…

Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, openbare bronnen en sociale netwerken van derden.
Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

 • Algemene en/of financiële bedrijfsinformatie
 • Persoonlijke contactinformatie en alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruikersnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.
 • We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we een bedrijf overnemen.

Het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen ligt niet in de doelstelling van de bedrijfsactiviteiten van Aflux BVBA.

Aflux BVBA  vraagt of verzamelt bijgevolg nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als we ontdekken dat we, per ongeluk, toch persoonsgegevens zouden verkregen hebben van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal Aflux BVBA  de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk, verwijderen uit zijn bestanden. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

We gebruiken Google Analytics als enige traceringstechnologie die bepaalde informatie verzamelt wanneer u onze website www.be-led.be  bezoekt. Deze gegevens hebben louter betrekking tot uw locatie (gemeente/provincie/land) en omvatten geenszins specifieke info waaruit uw exacte locatie zou kunnen worden uit afgeleid. Andere specifiek persoonsgebonden gegevens worden niet verzameld door Google Analytics. Google Analytics maakt echter wel gebruik van cookies. (Meer over Cookies.)

Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op https://be-led.be/cookies/ of klik hier

Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Deze gegevens worden momenteel niet aangewend om enig onderzoek mee te verrichten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website www.be-led.be kan benutten. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen
 • Gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven van Aflux BVBA  binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met  Aflux BVBA  verbonden zijn of met enige andere partner van Aflux BVBA.  Aflux BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens, verwerkt voor klantenbeheer, zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De klanteninformatie wordt bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een brief naar het volgende postadres: Aflux BVBA  Kleine Liebaardstraat 104- 8791 Beveren Leie te verzenden of een mail te sturen naar ons mailadres: info@be-led.be

Aflux BVBA  heeft 30 dagen de tijd om de gevraagde gegevens te schrappen/wijzigen/leveren.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Aflux BVBA  kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Aflux BVBA, met inbegrip van het aanbieden van de Aflux BVBA  website www.be-led.be en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken. Aflux BVBA  eist van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de Aflux BVBA  website (www.be-led.be) of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze derden mogen bovendien uw persoonsgegevens in geen enkel geval delen met een andere partij waar geen beroep werd op gedaan door Aflux BVBA  .

Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Aflux BVBA  de bestaande procedures in kaart gebracht en werden onze reeds bestaande maatregelen afgetoetst en verder beveiligd.

 • Beveiligde bedrijfsomgeving : Aflux BVBA  slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Aflux BVBA.
 • Up-to-date softwarebeveiliging : de hardware en software waar Aflux BVBA  gebruik van maakt is steeds up-to-date met de laatste nieuwe beveiligingen op vlak van firewalls, spamfilters, anti-virussoftware,…
 • Aflux BVBA  werkt nauw samen met externe IT-partners om een constante beveiliging te garanderen van onze digitale data. Dit geldt zowel voor nieuw aangeschafte hardware en software alsook voor onze hardware en software die reeds in gebruik zijn.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Opvolgen wijzigingen privacy verklaring

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze privacy verklaring regelmatig moeten bijwerken.
Wij nodigen u uit de laatste versie van deze privacy verklaring online te raadplegen en wij zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen

© Aflux BVBA  heeft alle rechten/verantwoordelijkheid voor deze privacy verklaring
Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 15 oktober 2019.

BE-LED levert niet alleen “lampen”, maar levert energie-efficiënte LED verlichtingsoplossingen die naadloos aansluiten bij de behoefte en wensen van u als klant. Benieuwd naar ons voorstel?

Maak vandaag nog een afspraak met onze lichtadviseurs.

Contacteer ons

Kleine Liebaardstraat 104 8791 Beveren-Leie Waregem Phone:+32(0) 56 722 633 Mobile: +32(0) 495 778 603 Email:info@be-led.be Web:www.be-led.be

Facebook

Laat uw licht schijnen, ook via Facebook!
U kan op onze fanpagina terecht voor de meest recente informatie over ons LED bedrijf, tips over licht en nieuwe ideeën en producten die u nog meer laten genieten van uw bedrijf, kantoor of woning.
We zien er naar uit u ook als Facebookvriend te mogen begroeten.

Meld u aan voor onze verlichtingsbrief

GOED IDEE: Abonneer u op onze verlichtingsbrief en laat ons licht volop schijnen. Blijf op de hoogte van ons bedrijf, ledlicht ideeën, tips en promoties
We houden je gegevens privé en delen je gegevens alleen met derden die deze dienst mogelijk maken. Lees ons privacy/GDPR beleid voor meer informatie.
© Copyright 2024 - Be-Led 8791 Beveren Leie -Waregem Privacy GDPR    Disclaimer    Cookies Webdesign: BE DIFFERENT GCV ✆ + 32 (0) 496 381 381 ✉ tom@bedifferent.be